НАЧАЛО УСЛОВИЯ ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Участници
В конкурса могат да участват всички, които кандидатстват за специалности с конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема. Успешните резултати от онлайн конкурса се включват в балообразуването.

Изисквания за участие:

 • Изпълнение на критериите за техническо оформление и форматиране на разработката (изтегли образец);
 •  Спазване на посочените срокове.
 •  Заплатена такса за участие.

Такса за участие:
За участие в конкурса се заплаща такса, равностойна на таксата за полагане на кандидатсту-дентски изпит. Тя трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия.
Таксата се заплаща по банков път:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20CECB979010A3494100 – в лева

В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва “Такса за участие в онлайн конкурс – Есе”.

Изисквания за техническо оформление на разработката:
Писмената работа се представя:

 •  в електронен вид в текстови файл с разширение  *.doc  или * .rtf;
 •  в обем до 5 (пет) страници;
 • файлът трябва да е с обем до 3 МВ, включително допълнителните материали, илюстрациите, фотографиите и другите приложения.

Необходими стъпки за участие:

 • Участникът се регистрира.
 • След регистрацията получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията.
 • Заплаща таксата за участие по банков път.
 • Участникът влиза в системата, където публикува разработката си.
 • Проверява резултатите, използвайки вече получените потребителско име и парола.

Срокове
Сроковете за изпращане на разработките са публикувани на адрес: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/, в раздела “Приемни изпити”.
Резултатите от конкурса се обявяват до 7 дни след всяка сесия.

Критерии при проверката и оценяването на конкурсните есета:
Комисиите за проверка на кандидатстудентските есета оценяват изложените собствени мисли и аргументацията им, литературните качества на есетата, познаването на правилата на граматиката.
Оценяват се:

 • последователното и правилно излагане на мислите, в съответствие със зададената тема, пълнотата на изложението, мащабите на предложената аргументация;
 • богатството на езиковите средства, културата на изложението;
 • спазването на правилата на правописа, четливостта и подредеността на есето.

Чрез есето трябва да се покаже личният опит на всеки кандидат-студент – единството от теоретическо и практическо познание, което формира цялостното личностно присъствие и собстве-ното мнение за процесите в обществото.

Допустими езици за изготвяне на есето:
Участниците в конкурса могат да подготвят изложението по темата и на чужд език: английски, немски, френски или руски.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ЕСЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПСИХОЛОГИЯ:
 1. Какво очаквам от обучението си в магистърска програма по психология?
 2. Професията „психолог“ в съвременния свят.
 3. Психологията в моя живот и моята професия.
 4. „Само любов не стига...“ (за значението на психологическото познание при решаването на проблеми).
 5. С какво ми помага психологията да опозная себе си и другите?