НАЧАЛО УСЛОВИЯ ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Участници
Право на участие в конкурса имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират.

Изисквания за участие

 • От кандидатите се изискват по 1 снимка за всяка една задача - снимките трябва да са в .jpg или .gif формат и не трябва да са по-големи от 3 MB;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Необходими стъпки за участие

 • Участникът трябва да се регистрира;
 • След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
 • Заплаща таксата за участие по банков път;
 • Участникът влиза в системата, където получава на случаен принцип задание;
 • След като е готов с разработката, прикача снимката/снимките за съответните задачи;

Срокове

Сроковете за изпращане на разработките са публикувани на адрес: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/novizpitni2.php, в раздела “Приемни изпити”.

Задачи

 1. Перспектива на обемни и плоскостни елементи
  • - формат 35/50 см;
  • - техника графична/молив/картон.

  Ситемата автоматично генерира изпитен вариант на задачата, който включва брой и вид на зададените плоскостни и обемни елементи, исканата комбинация и ракурс/хоризонт на изобразяване.

 2. Цветна/колоритна композиция- по зададени условия
  • - формат на изображението 18/24 см върху формат 35/50
  • - техника темпера/картон

  Ситемата автоматично генерира изпитен вариант на задачата, който включва конкретно задание за композиране на елементите в изобразителното поле, комбинацията от геометрични /двумерни фигури и цветовата/ колористична гама.

 3. Обемно-пространствена композиция от произволни стереометрични тела, по зададено условие, изпълнени от стиропор и изобразени в ракурс, избран от кандидата
  • - формат 35/50 см;
  • - техника графична/молив/кадастрон.

  Ситемата автоматично генерира изпитен вариант на задачата, който включва конкретен вариант на 3-мерната композиция детайлно описание на елементите и условията за изобразяване на същата.

Такса за участие
За участие в онлайн изпита се заплаща такса в размер на 47 лв. за всеки един от изпитите, равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия!!!

Таксата се заплаща по банков път:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20CECB979010A3494100 – в лева
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Онлайн изпит за Архитектура".