НАЧАЛО УСЛОВИЯ ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

ВСУ "Черноризец Храбър" предлага по-удобен формат на приемни изпити за подбора на своите студенти за специалност "Архитектура" - онлайн.

Като една от социално най-значимите професии, архитектурата е комплексна дейност, която съвместява изкуство, наука и високи технологии, неотменими за съвремнното глобализирано общество. Бързите темпове на развитие на това общество, рефлектират и в образователната сфера, в която се въвеждат нови, непознати до сега методи на подготовка и обучение на бъдещите архитекти. Логично се поставя въпросът за обновяване и на начините/формите на подбор на кандидатите за тази привлекателна специалност.

За да отговори на подобно предизвикателство, ВСУ "Черноризец Храбър" включва освен традиционните /присъствени/ изпити и онлайн формат за приемен изпит по специалността "Архитектура", за учебната 2019/2020 година. Така ВСУ се явява първият български университет, който въвежда тази съвременна форма на кандидатстудентски прием, прилагана в най-реномираните университети в Европа и света. Целта е осигуряване по-широк достъп на младите хора до архитектурната специалност, чрез премахване зависимостта от социални, финансови, транспортни и други ограничения.