Начало Условия Теми Есето като жанр ВходРегистрация

Участници
В конкурса могат да участват всички, които кандидатстват за прием в професионални направления и специалности с конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, с изключение на на професионално направление "Право", специалност "Право". Успешните резултати от онлайн конкурса се включват в балообразуването.

Изисквания за участие:

 • Изпълнение на критериите за техническо оформление и форматиране на разработката (изтегли образец);
 •  Спазване на посочените срокове.
 •  Заплатена такса за участие.

Такса за участие:
За участие в конкурса се заплаща такса, равностойна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит. Тя трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия.
Таксата се заплаща по банков път:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20CECB979010A3494100 – в лева

В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва “Такса за участие в онлайн конкурс – Есе”.

Изисквания за техническо оформление на разработката:
Писмената работа се представя:

 •  в електронен вид в текстови файл с разширение  *.doc  или * .rtf;
 •  в обем до 5 (пет) страници;
 • файлът трябва да е с обем до 3 МВ, включително допълнителните материали, илюстрациите, фотографиите и другите приложения.

Необходими стъпки за участие:

 • Участникът се регистрира.
 • След регистрацията получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията.
 • Заплаща таксата за участие по банков път.
 • Участникът влиза в системата, където публикува разработката си.
 • Проверява резултатите, използвайки вече получените потребителско име и парола.

Срокове:
Сроковете за изпращане на разработките са публикувани на адрес: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/novizpitni2.php, в раздела “Приемни изпити”.

Критерии при проверката и оценяването на конкурсните есета:

Кандидатстудентският изпит включва отговор на въпрос по посочената по-горе програма. При провеждане на конкурсния изпит кандидат-студентите избират една от темите, включени в изтегления изпитен билет, които са предложени в три раздела.
От кандидат-студентите се очаква:

 • Да напишат текст с обем от три до пет страници;
 • Да се придържат към жанра на аргументативния тип есе;
 • Да изложат своята интерпретация на теоретични и практически знания по темата;
 • Да изразят собственото си мнение или опит по разглежданите проблеми;
 • Да откроят личното си разбиране за процесите в обществото, дори ако то да не съвпада с общоприетото;
 • Да пишат четливо и прегледно.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.


Критерии при оценяването на есе на общественозначима тема

Комисията за проверка на кандидатстудентските есета оценява:

 • Коректността и пълнотата на съдържанието и предложеното знание;
 • Последователното и убедително излагане на идеите;
 • Точно формулираната, непротиворечива и единна теза;
 • Смисловата уместност на аргументите, които се представят в дискусията по темата;
 • Баланса между общи идеи и конкретизирането им чрез примери и илюстрации;
 • Ясно изразената авторова позиция, с добре подбрано място в текста;
 • Структурирането на текста чрез:
  • Ясно обособени композиционни елементи – увод, теза, аргументи, заключение;
  • Графично оформление – формално разделяне на текста на абзаци с изнесен назад първи ред;
 • Спазването на правилата на граматиката, правописа и пунктуацията на книжовния български език;
 • Използването на разнообразни синтактични конструкции /сложни изречения/;
 • Точност и богатство на речника.

Съвети към кандидат-студентите

Кандидат-студентите трябва:

 • Да открият проблема, към който насочва заглавието на есето и да предложат варианти за разрешаването му;
 • Да избягват елементарни, повърхностни разсъждения;
 • Да се пазят от клиширано мислене;
 • Да правят разлика между факт и мнение: Фактът се превръща в мнение, когато бъде оценен;
 • Преди да формулират тезата си да проверят дали тази теза е:
  • Общоприет факт или клише, които не се нуждаят от доказване;
  • Защитима;
  • Наистина отразява мнението им.

Чрез есето трябва да се покаже личният опит на всеки кандидат-студент – единството от теоретическо и практическо познание, което формира цялостното личностно присъствие и собстве-ното мнение за процесите в обществото.

Не се допускат разработки, в които са взаимствани, изцяло или частично, чужди трудове, без изрично цитиране на автора/източника.

Допустими езици за изготвяне на есето:
Участниците в конкурса могат да подготвят изложението по темата и на чужд език: английски, немски, френски или руски.